Lovforslag om registrerede socialøkonomiske virksomheder er vedtaget

 

Lovforslag L148 om registrerede socialøkonomiske virksomheder blev d. 11. Juni vedtaget efter 3. behandlingen i Folketinget.

 

Lovforslaget, der blev fremsat d. 26. Februar 2014 etablerer en registreringsmodel for socialøkonomiske virksomheder frem for en selskabsform. Virksomheder gives eneret til betegnelsen »registreret socialøkonomisk virksomhed«, når de opfylder disse betingelser:

• har et socialt formål, dvs. et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte,
• er erhvervsdrivende,
• er uafhængig af det offentlige,
• er inddragende og ansvarlig i sit virke og
• har en social håndtering af sit overskud.

 

Registrerede virksomheder forpligtes til at indrapportere oplysninger, der sikrer transparens om deres virke.
Brud på eneretten til benyttelse af betegnelsen registreret socialøkonomisk virksomhed og manglende social håndtering af overskud kan straffes ved bøde.
Overtrædelse af andre bestemmelser vil medføre afregistrering, hvis ikke forholdet afhjælpes inden for en rimelig frist.

 

Afgørelser truffet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vedrørende registreringsordningen kan indbringes for Ankestyrelsen.

 

Lovforslaget udmønter anbefalingen fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder om, at der oprettes en registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder.
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder blev nedsat i februar 2013 som et led i den politiske aftale om finansloven for 2013 indgået mellem regeringen (S, RV, SF) og Enhedslisten.

 

Formålet med lovforslaget er at skabe grundlag for en fælles identitet for socialøkonomiske virksomheder.

 

Ministeren vil fastsætte tidspunkt for lovens ikrafttræden.

 

Stemmeafgivning
74 stemmer for forslaget (S, DF, RV, SF, EL, KF) 34 stemmer imod forslaget (V, LA) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget.

 

Se det vedtagne lovforslag: Klik her! 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981