Generalforsamling i Sociale Entreprenører i Danmark


Tid: Torsdag d. 17. maj 2018 kl. 15.00-17.00 
Sted: Hos Sociale Entreprenører i Danmark, MarselisborgCentret P. P. Ørumsgade 11, bygning 1A i Aarhus 
Tilmelding hos: Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk 
Læs mere: Klik her!

 

 

Sociale Entreprenører i Danmark afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 17. maj 2018 kl. 15.00-17.00.

 

Dagsorden i følge vedtægterne:

 

1 Valg af dirigent
2 Valg af referent
3 Valg af stemmetællere
4 Bestyrelsens årsberetning forelægges mundtligt samt skriftligt til godkendelse
5 Forelæggelse af regnskab til godkendelse
6 Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse 

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der vælges 3-5 bestyrelsesmedlemmer for en to årig periode

(Ændringer i § 4 Stk. 4 træder i kraft efter den ordinære generalforsamling i 2015)

8 Valg af 1-2 suppleanter for 2 år 
9 Valg af 1 revisor for 1 år.
10 Indkomne forslag
11 Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen og mailes til medlemmerne sammen med regnskab og budget en uge før generalforsamlingen.

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981