Evaluering af Registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder

 

03.12.2018

 

Erhvervsstyrelsen har i 2018 udarbejdet en evaluering af lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder (RSV) som nu foreligger. Evalueringen er lavet på baggrund af interviews med en række interessenter og på baggrund af Erhvervsstyrelsens egne erfaringer med ordningen siden januar 2015.

 

Formålet med evalueringen er at afklare, om registreringsordningen har formået at danne grundlag for en fælles identitet, og om den har været med til at give de registrerede socialøkonomiske virksomheder troværdighed, som kan medføre en markedsføringsmæssig værdi.

 

Registreringsordningen har eksisteret siden 1. januar 2015, og i denne periode kun er et begrænset antal virksomheder (283), som indtil videre har anvendt registreringsordningen.

 

Evalueringen er udarbejdet på baggrund af interviews, som Erhvervsstyrelsen har afholdt med inddragelse af følgende interessenter:
- Advokaterne Foldschack, Forchhammer, Dahlager & Barfod – Line Barfod
- Casa Rosso (RSV), erhvervsvirksomhed under Grennessminde – Maria Pagels
- CBS Center for Civilsamfundsstudier – Anker Brink Lund (professor) og Katja Isa Sørensen
- Dansk Industri – Marie-Louise Lindeløv
- Den Sociale Kapitalfond – Claus Bjørn Billehøj
- Revisor Jan Molin (fra FSR’s CSR-udvalg) og revisor Thomas Nislev (fra FSR’s Responsumudvalg)
- Glad Fonden (RSV) – Mikkel Holmbäck
- KL – Frederik Nordentoft Andersen
- Kolding Kommune – Birte Muhs og Ina Hviid
- Kooperationen – Ulrik Boe Kjeldsen
- LO – Christian Sølyst
- Logik & Co. (RSV) – Balder Johansen
- Logistikkompagniet – Carsten Moberg
- Selveje Danmark – Jon Krog
- Silkeborg Kommune – Gitte Ørum Møldrup og John Kvistgaard

 

Udover interessenternes bidrag indeholder evalueringen desuden Erhvervsstyrelsens erfaringer med registreringsordningen, som bl.a. er et resultat af virksomhedernes brug af Erhvervsstyrelsens itsystem, løbende kommunikation med virksomhederne og Erhvervsstyrelsens kontrol af om de registrerede socialøkonomiske virksomheder overholder lovens kriterier.

 

Evalueringen viser samlet set, at flertallet af interessenterne1 ønsker at bevare registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder. Flertallet af interessenterne mener, at registreringsordningen på sigt kan medføre fordele for de registrerede socialøkonomiske virksomheder. Alle interessenterne fremhævede imidlertid, at der er flere udfordringer forbundet med registreringsordningen, herunder at registreringsordningen ikke har medført markedsføringsmæssige fordele i det omfang, som der var tiltænkt med loven.

 

Evalueringen gennemgår nedenstående otte forhold forbundet med registreringsordningen - som Interessenterne i særlig grad har fremhævet:

Registreringsløsningen, Rapporteringskravet, Information om registreringsordningen, Fordele ved registreringsordningen, 

Rimelighedskravet, Udbudsreglerne, Regnskabskrav og Tilsyn efter § 11 i lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder.

 

Konklusionen på Erhvervsstyrlsens evaluering af Registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder er gengivet i sin fulde længde herunder:

 

"Evalueringens formål er at vurdere, om registreringsordningen har formået at danne grundlag for en fælles identitet, og om den har været med til at give de registrerede socialøkonomiske virksomheder troværdighed, som kan medføre en markedsføringsmæssig værdi.

 

På baggrund af de interviews, som Erhvervsstyrelsen har afholdt med de inddragede interessenter på området, vurderes det, at der med registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder generelt er skabt en mulighed for at markedsføre sig som en sådan virksomhed.

 

Det kan dog også konkluderes, at registreringsordningen ikke har medført markedsføringsmæssige fordele i det omfang, som der var tiltænkt med loven. Dette kan bl.a. skyldes, at offentlige og private opgaveudbydere ikke har tilstrækkeligt kendskab til registreringsordningen. Det bemærkes yderligere, at lovens samspil med andre regelsæt har skabt en række udfordringer, som for nogle registrerede socialøkonomiske virksomheder har reduceret anvendeligheden af ordningen.

 

Hertil har det vist sig, at flere registrerede socialøkonomiske virksomheder har haft udfordringer med at anvende registreringsløsningen i Erhvervsstyrelsens it-system, primært uploading af dokumentation for at lovens kriterier for registrering er opfyldt. Ligeledes har lovens rapporteringskrav til de registrerede socialøkonomiske virksomheders årsrapporter skabt udfordringer. (23)

 

Flertallet af interessenterne (35) understregede, at der mangler målrettet information og kommunikation om registreringsordningen, hvilket medfører, at de registrerede socialøkonomiske virksomheder til dels hindres i at opnå de fordele, som var tiltænkt ved registreringsordningens tilblivelse. De manglende fordele og den manglende offentlige fokus på området medfører derudover, at de socialøkonomiske virksomheder kun i begrænset omfang har valgt at lade sig registrere.

 

På trods heraf gav flertallet af interessenterne (36) udtryk for, at de ønsker at bevare registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder. Flertallet af interessenterne har givet udtryk for, at de tror på, at registreringsordningen på sigt kan medføre fordele for de registrerede socialøkonomiske virksomheder, hvis ordningen opnår politisk opbakning og styrkes."

 

Læs hele evalueringen her 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981